Logotip Olesa Industrial
+

PROTECCIÓ DE DADES

 

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es fonamenta en el marc jurídic següent:

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 

 

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).
Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més informació, es pot consultar https://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/).

 


La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat/Delegada de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits a l’article 5 del RGPD, que estableix que la protecció serà la següent:

 • Les dades seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).
 • Les dades seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • Les dades seran les adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
 • Les dades seran exactes i, si cal, actualitzades (“exactitud”).
 • Les dades es conservaran de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (“limitació del termini de conservació”).
 • Les dades es tractaran de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).

 

Contacte: dpd@olesademontserrat.cat

 

 

En base a la informació requerida a l’art. 30 del RGPD, aquests tractaments (que per motius organitzatius i de comptabilitat estan vinculats als actuals fitxers) es detallen a la taula següent:

 

Fitxer

Finalitat

Mesures de seguretat

Responsable

 

1.Gestió de personal

Tractament de dades relatius a la gestió de recursos humans.

Alt

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

 

2.Educació

Tractament de dades per a escoles municipals i altres activitats educatives.

Alt

 

3.Usuaris de serveis municipals

Tractaments de dades per a la gestió dels diferents serveis municipals.

Bàsic

 

4.Gestió tributària

Tractaments de dades relatius al cobrament i gestió de tributs.

Bàsic

 

5.expedients i procediments municipals

Tractaments de dades relatius a expedients municipals, atorgament de llicències

Bàsic

 

6. Gestió econòmica

Tractament de dades destinats a la gestió comptable municipal.

Bàsic

 

7. Contractes

Tractaments de dades destinats a la gestió contractual municipal.

Bàsic

 

8.Serveis d’atenció ciutadana

Tractaments de dades de consumidors, queixes, etc…

Bàsic

 

9.Registre de bens i activitats

Tractaments de dades referents al registre d’interessos de càrrecs electes.

Mitjà

 

10.Participació ciutadana

Tractaments de dades relatius a ciutadans participants en activitats municipals.

Bàsic

 

11.Policia Local

Tractaments de dades realitzats per la Policia Local de l’Ajuntament.

Alt

 

12.Padró d’habitants

Tractaments de dades del padró municipal d’habitants.

Bàsic

 

13. Registre censal d’animals de companyia

Tractaments de dades dels propietaris d’animals perillosos.

Bàsic

 

14. Videovigilància

Tractaments de dades mitjançant les càmeres de videovigilància.

Bàsic

 

15.Relacions institucionals

Tractaments de dades relatives a dades de contactes institucionals.

Bàsic

 

16. Expedients sancionadors

Tractaments de dades en relació a expedients sancionadors.

Mitjà

 

17. Registre d’entrades i sortides

Tractament de les dades gestionades al registre d’entrada i sortida de l’Ajuntament.

Bàsic

 

18. Arxiu municipal

Tractaments de dades per a la gestió de l’arxiu municipal.

Bàsic

 

19. Registre d’unions estables de parella

Tractament de dades de la gestió del registre d’unions civils i parelles de fet del municipi.

Bàsic

 

20. Promoció econòmica

Tractament de dades relatives a la gestió d’ocupació i viver d’empreses.

Mitjà

 

21. Benestar social

Tractament de dades relatives a serveis socials.

Alt

 

 

En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat/ada o per un representant degudament acreditat per llei, són els següents:

 • DRET
 • DESCRIPCIÓ
 • MODEL DE FORMULARI
 • OBSERVACIONS

 

Accés

Permet obtenir la confirmació o no de l’existència d’un tractament de dades. En cas afirmatiu, l’interessat té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si s’escau) i caducitat.

Formulari dret d’accés

En cas de sol·licitar accés a imatges de videocàmeres, cal adjuntar una fotografia o imatge de la persona afectada i especificar: adreça de les videocàmeres, data i franja horària (fracció de mitja hora).

 

Rectificació

Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes.

Formulari dret de rectificació

 

Cancel·lació/ Supressió(dret a l’oblit)

Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l’interessat.

Formulari dret de cancel·lació

En cas d’estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s’esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció.

 

Limitació

Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altri, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús.

Formulari dret de limitació

En vigor a partir del 25 de maig de 2018.

 

Oposició

Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per a un tractament concret.

Formulari dret d’oposició

Aquest exercici de dret ha d’estar motivat de manera adient, tret que l’habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment del ciutadà.

 

Portabilitat

Permet rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.

Formulari dret portabilitat

El tractament s’ha de basar en el consentiment o en un contracte i s’ha de fer per mitjans automatitzats.

Atès el volum de les dades tractades, quan l’exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, l’Ajuntament requerirà a l’interessat per tal que ho faci. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

 

Es podran rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent. L’Ajuntament ha de respondre els exercicis de drets en el termini de 30 dies.

En cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment, pot presentar una petició documentada al Delegat/Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament:

 • Correu electrònic: dpd@olesademontserrat.cat
 • Adreça postal: Plaça Fèlix Figueras i Aragay s/n, Olesa de Montserrat
 • o bé, presentar una reclamació a l’autoritat de control competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214 esc A 1r 1a, 08008 Barcelona (www.apd.cat)

Promoció Econòmica – Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Ample, 25 | Edifici de Cal Rapissa

08640 Olesa de Montserrat

   promocio@olesademontserrat.cat

  Tel. 93 778 00 50 – Ext. 3600

Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Finançat per UE Finançat per UE Finançat per UE